Muotoiluohjeistot parantavat kilpailukykyä

Kirjoittaja: Hannu Havusto
Manager, Industrial Design

Muotoilua strategisesti hyödyntävät yritykset menestyvät kilpailijoitaan paremmin. Muotoilun strateginen hyödyntäminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että pyritään paremmin ymmärtämään asiakkaita ja käyttäjiä. Tuotteiden ja palveluiden suunnittelun tavoitteena on tuottaa asiakkaille hyötyä ja arvoa.  

Haluttavia tuotteita voidaan suunnitella vain silloin, kun tunnetaan käyttäjät ja ymmärretään, mitä he haluavat ja tarvitsevat. Tätä ymmärrystä pitää kehittää jatkuvasti. Helpointa se on vaiheessa, jossa testataan uusia ideoita, eli kehitetään uusia tuotteita ja palveluita. Jotta suunta on oikea, on tärkeää varmistaa asiakkaiden tarvehierarkian pohjalla olevat tarpeet – suorituskyky, tuoteominaisuudet ja erilaiset mitattavat arvot. Haastavampaa on varmistaa, että asiakkaat rakastuvat tuotteisiin, ovat niistä ylpeitä ja kokevat ne omikseen.  

Muotoilun tavoitteisiin pääseminen vaatii hyvähenkistä yhteistyötä, jatkuvaa parantamista ja hyvää johtamista. Unohtamatta prosesseja, resurssointia ja toimintatapoja. Yhtenä oleellisena työkaluna voidaan hyödyntää muotoiluohjeistoa, jolla kattavimmillaan voidaan vaikuttaa kaikkeen edellä mainittuun. 

Kaikki lähtee design-ajattelusta 

Huldilla olemme tehneet yritysten kanssa muotoiluohjeistoja ja pohtineet niiden sisältöä, toteuttamistapoja ja hyötyjä. Muotoilun tavoitteet on hyvä kytkeä yrityksen laajempiin tavoitteisiin ja ohjata siten tuotekehitystä haluttuun suuntaan. Muotoilun kannalta ilmeisimmät ohjeistukset ovat yleensä väritys, logot ja muut merkinnät, materiaalit sekä mahdollisesti tunnistettavat muodot. Niiden avulla luodaan tunnistettavat tuoteperheet. 

Ennen kuin näitä ”helppoja asioita” päästään määrittelemään, pitää tehdä analyysiä tuotteista, tuoteperheistä, tuoterakenteista, asiakasräätälöinnistä, kilpailijoista ja muista tilanteeseen vaikuttavista seikoista. Valmistustekniikat, kuljetukset ja hankintaketjut tuovat mahdollisuuksia, mutta toisaalta rajoittavat sitä, mitä voidaan tehdä. Tuotteet voivat muodostua osakokonaisuuksista ja komponenteista, joista rakennetaan isompia kokonaisuuksia, jolloin lopputulokseen saattaa tulla vaikutuksia ulkopuolisten toteuttamia osista. Kokonaisuuden kannalta tärkeää olisikin välttää sekavuutta ja visuaalista hälyä.  

Muotoiluohjeisto helpottaa käyttöä ja lisää turvallisuutta 

Ohjeistoja laadittaessa on pyrittävä siihen, että ohjeisto vähentää työtä ja parantaa lopputulosta. Kannattaa miettiä, mikä on isossa kuvassa tärkeää ja merkityksellistä. Toistuvat asiat voidaan ohjeistaa tarkemmin, jolloin niiden valmistusta voidaan tehostaa ja asennus sekä käyttö helpottuvat. Yhtenäisellä tavalla toteutetut asiat parantavat loppukäyttäjän turvallisuutta ja tuotteen käytettävyyttä.  

Muotoiluohjeisto pitäisi toteuttaa siten, että se ei ole ainoastaan muotoilijoille tehty, vaan sen avulla muotoiluajattelua voidaan levittää koko organisaatioon. Muotoilu on yhteistyötä, jossa tarvitaan erilaisia osaajia ja asiantuntijoita.